do 300 m2

Kompletné vizualizácie systému MODU-AL

EE_Pärnu

Návrh priestoru na cintoríne v meste Pärnu v Estónsku. Je situovaný medzi výsadbou stromov. Rozloha plochy je cca 190m². Návrh je realizovateľný v etapách.

SK_Levoča

Navrhnúť a zvizualizovať priestor na cintoríne, ktorý sa nachádza v oblasti tvorenej z časti betónovým povrchom a z časti navezenou zeminou. Požiadavkou bolo osadiť kolumbáriá na spevnenú betónovú plochu a zahrnúť do oblasti rozptylovú lúku. Rozloha plochy je cca. 190 m². Návrh je realizovateľný v etapách.

CZ_Svitavy

Navrhnúť a zvizualizovať priestor na cintoríne v oblasti, kde je výsadba tují. Kolumbáriá majú vytvárať bariéru medzi urnovým hájom a komunikáciou. Požiadavka pre vstup do zóny bola od súčasných hrobov. Rozloha plochy je cca. 211 m². Návrh je realizovateľný v etapách.

SK_Trnovec nád Váhom

Navrh a vizualizácia priestoru medzi oplotením cintorína, domom smútku a kostolom. Riešenie návrhu berie do úvahy charakter terénu a stromy, ktoré sa nachádzajú v oblasti. Rozloha plochy je cca. 100 m². Návrh je realizovateľný v etapách.

CZ_Mohelnice

Návrh priestoru na cintoríne, ktorý plynulo nadväzuje na pôvodný urnový háj. Rozloha plochy je cca. 170 m²

CZ_Svitavy 2

Návrh úzkeho priestoru medzi múrom a oplotením cintorína. Rozloha plochy je cca. 200 m2.

SK_Čadca

Návrh priestoru na cintoríne, ktorý je v blízkosti hlavného vstupu a susedí s domom smútku. Rozloha plochy je cca. 195 m².

SK_Zálesie

Návrh priestoru oplotenia cintorína od vstupu po autobusovú zastávku, kde funkcia urnovej steny bude zároveň funkciou oplotenia. Rozloha plochy je cca. 110 m².

SK_Nováky

Návrh priestou na cintoríne, ktorý je ohraničený urnovými hrobmi a oplotením cintorína. Rozloha plochy je cca. 110 m².

PL_Varšava

Návrh priestoru na vojenskom cintoríne. Rozloha plochy je cca. 129 m².

Vrbové

Návrh priestoru na cintoríne, ktorý sa nachádza v oblasti návozu zeminy a susedí so záhradami. Rozloha plochy je cca. 172 m².

SK_Veľké Rovné

Navrhnúť a zvizualizovať priestor na cintoríne, ktorý sa nachádza v blízkosti domu smútku. Rozloha plochy je cca. 210 m².

SK_Rohožník

Návrh dvoch priestorov na cintoríne, každý s rozlohou cca 200 m2.

Žilina_Závodie

Návrh priestoru na cintoríne pozdĺž oplotenia. Rozloha plochy je cca. 110 m2.

Trstená

Návrh priestoru na cintoríne pri vstupe na cintorín. Rozloha plochy je cca 200 m2.

Strachotín

Návrh priestoru cintorína. Rozloha plochy cca 180 m2.

Nitra_Chrenovská

Návrh priestoru pri cintoríne - Nitra Chrenovská. Rozloha plochy cca 150 m2.